Udostępnij:

Odpowiedzialność przewoźnika za skradziony towar wg CMR

Ze względu na pojawiające się pytania z Państwa strony w sprawie odpowiedzialności przewoźnika za skradziony towar uprzejmie informuję, że:

1/ zgodnie z art. 23 ust. 3 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. „Odszkodowanie nie może jednak przekroczyć 8,33 jednostki rozrachunkowej za jeden kilogram brakującej wagi brutto” + zwrot przewoźnego, cła i innych wydatków w związku z przewozem towaru (art. 23. ust. 4 CMR).

2/ Wyższe odszkodowanie poszkodowany może żądać:

– w przypadku zadeklarowania wartości towaru lub

– zadeklarowania specjalnego interesu w dostawie (art. 24 i 26 CMR).

3/ Przewoźnik odpowiada do pełnej wartości skradzionego towaru, jeżeli szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika  (art. 29 CMR). Np. gdy obowiązkiem przewoźnika wynikającym z dokumentów przewozowych było parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, a kradzież nastąpiła na parkingu niestrzeżonym.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: