Udostępnij:

Odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne sprzedanej rzeczy (ciężarówki).

Ponieważ coraz częściej pojawiają się problemy związane z rękojmią przy sprzedaży używanych pojazdów ciężarowych informuję, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu. Oznacza to, że jeżeli dojdzie do np. awarii silnika po 12 miesiącach od dnia sprzedaży pojazdu, to kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo usunięcia wady albo odstąpić od umowy. Zastrzeżenia umowne typu, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu w chwili sprzedaży, nie mają skutków prawnych i nie zwalniają z odpowiedzialności sprzedającego. Z praktyki sądowej mogę stwierdzić, że nierzadko roszczenia kupującego mogą przewyższać wartość pojazdu i są akceptowane przez sąd. Koszty dodatkowe to np. zwrot kosztów za pojazd zastępczy, parkowanie uszkodzonego pojazdu, utracone zarobki, odsetki itd.

Jedynym skutecznym sposobem uchylenia się od odpowiedzialności przez sprzedawcę będącego przedsiębiorcą w stosunku do kupującego, który również jest przedsiębiorcą – za wady fizyczne pojazdu – jest wyraźne zaznaczenie w umowie sprzedaży (na fakturze), że „przepisy dotyczące rękojmi nie mają zastosowania do niniejszej umowy”. Zgodnie z art. 558 k.c. § 1 „Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych”.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: