Udostępnij:

Kiedy ubezpieczenie OC pojazdu nie chroni kierowcy od odpowiedzialności materialnej za spowodowanie szkody komunikacyjnej?

Kiedy ubezpieczenie OC pojazdu nie chroni kierowcy od odpowiedzialności materialnej za spowodowanie szkody komunikacyjnej!?

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

???? wyrządził szkodę umyślnie (w uproszczeniu kierowca chce wyrządzić szkodę);

???? w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

???? wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

???? nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

???? zbiegł z miejsca zdarzenia.

Z powyższych względów na dzień dzisiejszy kierujący pojazdami mają do oddania zakładom ubezpieczeń:

????łączenie 224 mln zł roszczeń,

????14 tys. zł – średni regres do kierowcy,

????400 kierowców ma do oddania po 200 tys. zł,

????8 kierowców ma do oddania po 1 500 000 zł,

????regresy do pijanych kierowców (pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających) – łącznie na kwotę 45-50 mln zł.

Przeczytaj: