Udostępnij:

Konferencja OZPTD w Samociążku k/Bydgoszczy

W Samociążku w dniu 14 czerwca 2018 r. odbyła się zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego konferencja pod tytułem „Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku”. Honorowymi gośćmi konferencji byli przedstawiciele Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy. W konferencji wzięła udział liczna reprezentacja przewoźników drogowych członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, uczniowie klasy „kierowca-mechanik” z Zespołu Szkół Samochodowych z Bydgoszczy oraz przedstawiciele GALICJI BROKERS.

Pani Dyrektor Gabinetu GITD przedstawiła uczestnikom konferencji aktualne prace i działania inspekcji w ramach ERC oraz dwustronnych relacji z państwami UE. Dyrektor Biura Nadzoru omówił najczęściej występujące uchybienia w wykonywaniu działalności transportowej oraz zapoznał zebranych z nowoprzyjętą ustawą o transporcie drogowym, która zmienia taryfikator kar oraz zasady odpowiedzialności za przewinienia występujące przy wykonywaniu przewozów. Przedstawiciel PIP omówił prowadzone w UE prace nad zmianą przepisów socjalnych i o delegowaniu pracowników natomiast przedstawiciel firmy ZETO Koszalin przedstawił uczestnikom konferencji zagadnienia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie transportowym.

Po zakończonych prezentacjach uczestnicy konferencji w prowadzonej dyskusji omawiali bieżące problemy w wykonywaniu działalności transportowej. Dyskusję podsumował przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński następnie sformułowano wnioski z tematów podnoszonych na konferencji:

  1. Reforma systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców zawodowych – nowe zasady szkolenia powinny przygotowywać kandydata do kierowania pojazdem powszechnie wykorzystywanym w transporcie drogowym – egzaminy powinny być prowadzone wyłącznie przez egzaminatorów posiadających faktyczne umiejętności do kierowania pojazdem egzaminacyjnym.
  2. Szkolenia okresowe należy przekazać do realizacji przedsiębiorcom zatrudniającym kierowców z ukierunkowaniem na wykorzystanie rzeczywistych warunków wykonywania zawodu. Przedsiębiorcy mogliby zlecać to szkolenie organizacjom branżowym do których należą, specjalizujących się w szkoleniu kierowców na potrzeby rynku pracy. Należy wykluczyć możliwość pseudo szkolenia na parkingach, gdzie można zaświadczenie o odbytym szkoleniu kupić za kilkadziesiąt złotych.
  3. Udostępnienie szerokiej sieci szlaków drogowych dla pojazdów o nacisku osi 11.5t, z każdorazową możliwością dojazdu takich pojazdów do miejsc załadunku, wyładunku oraz baz eksploatacyjnych bez względu na rodzaj drogi jakimi one się poruszają.
  4. Pilne wprowadzenie ułatwień w przyjmowaniu do pracy obcokrajowców (uproszczenie i skrócenie procedur, które obecnie trwają nawet do 7 miesięcy).
  5. Wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz ograniczenie wwozu paliwa do 200 litrów zza wschodniej granicy co pozwoli utrzymać konkurencyjność polskiego transportu w stosunku do przewoźników znacznie tańszego paliwa z Federacji Rosyjskiej lub Białorusi.
  6. Wprowadzenie zasady płatności podatku VAT, że jest on płatny dopiero po otrzymaniu zapłaty za wykonaną usługę.
  7. Zmienić przepisy dotyczące podatku od środków transportowych tak żeby był płatny tylko od pojazdów silnikowych.
  8. Oprotestować i zgłosić poprawki w Senacie do nowo przyjętej zmiany do ustawy o transporcie drogowym w celu urealnienia wysokości kar po implementacji rozporządzenia 403.
  9. Zawieszenie pobierania opłat drogowych na zniszczonych odcinkach dróg do czasu ich remontu lub przebudowy w szczególności na drodze A18
  10. Zmiana przepisów i objęcie kontrolą ITD wszystkich przewozów rzeczy i osób z uwzględnieniem pojazdów ciężarowych do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej oraz zarobkowych przewozów osób pojazdami samochodowym przeznaczonymi do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą. (źródło OZPTD)

Przeczytaj:

Z sali sądowej

Skutecznie dochodzimy przez sądami należne odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń